REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 01.01.2022

1 – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy będący częścią strony www.miyaspece.com oraz realizujący sprzedaż poprzez landing pages programu Mailerlite prowadzi firma Miyaspace Anna Dąbek, prowadząca działalność pod adresem ul. Paderewskiego 58, 58-506 Jelenia Góra, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6112417955, REGON: 389857265, zwana dalej „sprzedawcą”.
 2. Wpłaty przelewem odbywają się na konto firmowe o numerze 77 1140 2004 0000 3202 8164 5751 w banku MBANK S.A.
 3. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ania@miyaspace.com.

2 –WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Prawidłowe funkcjonowanie sklepu, a co za tym idzie bezproblemowe zawarcie umowy zakupu na odległość i dokonanie transakcji zakupu-sprzedaży jest uzależnione od posiadanej przez kupującego konfiguracji sprzętowej, dostępu do Internetu i posiadania adresu poczty elektronicznej.
 2. Zalecana konfiguracja sprzętowa: Komputer osobisty, bądź laptop wyposażony w procesor o taktowaniu minimalnym 1GHZ, posiadający minimum 1GB pamięci operacyjnej, dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w wersji XP lub nowszym, aktualną (ostatnia dostępna wersja) na dzień dokonywania zakupu w sklepie przeglądarką internetową Chrome, Opera, bądź Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 3. By dokonać rejestracji, zakupu usługi i być informowanym na bieżąco o statusie swojego zamówienia kupujący powinien posiadać własny adres poczty elektronicznej.
 4. Koszty związane z nabyciem sprzętu i oprogramowania, założenia i utrzymania adresu poczty elektronicznej oraz podłączenia do sieci Internet leżą wyłącznie po stronie kupującego.
 5. Firma Miyaspace i sklep przez nią prowadzony nie odpowiadają za brak prawidłowej konfiguracji poczty elektronicznej kupującego. Nieprawidłowa konfiguracja poczty elektronicznej może skutkować niedostarczaniem powiadomień mailowych (bądź rozpoznaniem ich jako spam) na temat złożonych zamówień, oczekujących płatności, realizacji usługi itd.

3 – CENY I TOWAR HANDLOWY

 1. Ceny, towary i usługi przedstawione w sklepie stanowią ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania towarów oraz usług z oferty bez wcześniejszego powiadamiania kupującego.
 3. Ceny produktów i usług oferowanych w sklepie są przedstawione w złotówkach (PLN).

4 – SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy kupującym a sprzedawcą.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę prowadząca sklep danych osobowych podanych w kwestionariuszu.
 3. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 4. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu. 
 5. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 6. Kupujący poprzez złożenie zamówienia z opcją przelewu lub szybkich płatności przez program Stipe zobowiązuje się do zapłaty kosztów jego realizacji w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i nie później niż na 24 godziny przed zaplanowanym terminem wykonania kupowanej usługi poprzez dokonanie przelewu na konto sprzedawcy podane w punkcie 1.2 lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności Stripe.
 7. Zamówienie nie opłacone w tym terminie zostaje anulowane a umowa zakupu-sprzedaży rozwiązana.
 8. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź operatora Stripe.

5 – ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu-sprzedaży towaru bądź usługi bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od jego otrzymania składając pisemne oświadczenie zgodnie z rozdziałem 4  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.). Wzór właściwego oświadczenia można pobrać tutaj: https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostaje złożone drogą elektroniczną.
 3. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili wykonania zakupionej usługi nawet jeśli od zakupu minęło mniej niż 14 dni. W przypadku usługi sesji indywidualnej/warsztatu/cyklu spotkań za moment wykonania usługi uznaje się dzień, w którym odbywa się sesja indywidualnej/warsztat/cykl spotkań. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów zakupu kupującemu przy użyciu tej samej formy płatności jakiego użył konsument w ciągu maksymalnie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący może dokonać reklamacji zakupionych towarów i usług poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres mailowy sprzedawcy.
 5. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie w terminie 14 dni od daty na oświadczeniu reklamacyjnym.

6 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez kupującego sprzedawcy podlegają ochronie na zasadach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Dane są przetwarzane przez sprzedawcę w sposób określony w odrębny dokumencie “polityka prywatności’ znajdującym się pod adresem https://www.miyaspace.com/index.php/privacy-policy/.

7 – ZASADY KORZYSTANIA Z ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Z produktów i usług mogą korzystać wyłącznie kupujący, którzy ukończyli 18 lat.
 2. Podczas usługi sesji indywidualnej/warsztatu/cyklu spotkań obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu.
 3. Podczas usługi sesji indywidualnej/warsztatu/cyklu spotkań obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zakaz udziału pod wpływem alkoholu, zakaz zachowań przemocowych oraz fizycznie lub słownie agresywnych.
 4. Złamanie zasad korzystania z zakupionych usług uprawnia sprzedawcę do odmówienia kontynuacji wykonywania usługi na rzecz kupującego, co może skutkować wyproszeniem kupującego sesji indywidualnej/warsztatu/cyklu spotkań .
 5. W przypadku złamania zasad korzystania z produktów i usług, kupujący traci prawo do zwrotu i reklamacji.

8 – PRAWA AUTORSKIE

 1. Właściciel wskazuje, że wszelkie produkty dostępne w sklepie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w sklepie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

9 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 roku.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia